DDD RETAILS VANLIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING

1. OMFANG

Disse vanlige vilkårene for salg og levering (oktober 2013) for DdD Retail A/S (heretter «DdD Retail») gjelder salget av enhver tjeneste fra DdD Retail til deg («kunden») med mindre uttrykkelig fraveket eller endret under egen skriftlig avtale.

Spesielle eller generelle vilkår erklært av kunden i anbudsdokumenter, bestilling, godkjennelse, kjøpsvilkår osv. skal ikke anses som fravik fra disse vilkårene, med mindre slike fravik er godtatt skriftlig av DdD Retail.

2. TEKNISK INFORMASJON, INSTRUKSJONER OSV.

Maskinvarene og programvarene som DdD Retail mottar fra produsenter og underleverandører vil bli utviklet og oppgradert kontinuerlig. Derfor er enhver produktinformasjon som illustrasjoner og tegninger samt informasjon om tekniske data som volum, belastningsgrenser, ytelse, oppetid, responstid osv., som fremstilt i brosjyrer, videoer, PowerPoint-presentasjoner, DdD Retails hjemmeside osv., kun til opplysning. DdD Retails informasjon er kun bindende når en egen skriftlig garanti for slik informasjon er gitt som en del av avtalen.

Kunden bærer hele ansvaret for valget av tjenesten, som inkluderer sikring at kunden vil oppnå forventede resultater og funksjonalitet, og at tjenesten vil fungere i kundens eksisterende eller planlagte driftsmiljø.

3. BESTILLINGER

Kjøpet er endelig når DdD Retail A/S har bekreftet kundens bestilling, enten ved å sende en bestillingsbekreftelse eller en faktura. DdD Retail A/S forbeholder seg retten til å endre en utstedt bestillingsbekreftelse i tilfelle av valutakursendringer, prisendringer, endringer i leveringstider fra leverandørene våre og/eller nektet innførselstillatelse.

4. OMFANG AV STANDARDSYSTEM

 1. Et standardsystem fra DdD Retail inkluderer følgende:
  1. Maskinvare. Følgende maskinvare er inkludert i standardsystemet:
  a) DdD POS-PC,
  b) berøringsskjerm,
  c) kvitteringsskriver,
  d) strekkodeskanner, og
  e) kasseskuff.
 2. Programvare. Programvaren fra DdD Retail består av både POS-programvare og DdD
  Back Office. Se punkt 16 for vilkårene for bruk av og rettigheter til programvaren.
  a) POS-programvaren er installert lokalt på eller i hver individuelle PC/kassaapparat.
  POS-programvaren inkluderer programmene som trengs for drift samt informasjon om kundens produktgrupper, leverandører osv.
  b) DdD Back Office er programvaren som brukes i forbindelse med DdD Retails
  lagring av kundedata.
 3. Datalagring. DdD Back Office samler og lagrer kundedata, inkludert data som gjelder
  salg, kundeinformasjon, lagerbeholdning osv., som en skybasert løsning. Den skybaserte
  løsningen drives av DdD Retails underleverandør, og bruken av den skybaserte løsningen er underlagt underleverandørens vilkår, som gjelder til enhver tid. Du kan se
  gjeldende vilkår med underleverandøren her:
  http://www.tdchosting.dk/online-shop/om-tdc-hosting/vilkaar-og-betingelser/.
 4. Klargjøring av maskinvare, installasjon av programvare på POS-PC, levering og opplæring av
  personell (e-læring).

5. VARIG AVTALE

Når kunden bestiller en standardløsning, godtar vedkommende å gå inn i en varig avtale angående lisenser, datalagring, telefonstøtte og antivirus:
1. Varenr. 105020 månedlig lisensavgift, datalagring og telefonstøtte per sted per PC
Se pris under «Økonomi» på side 2
2. Antivirus per PC per måned
Se pris under «Økonomi» på side 2
Den varige avtalen for lisens, datalagring og telefonstøtte inkluderer følgende:
3. Rettigheter til å bruke programvaren
4. Programvareoppdateringer
5. Lagring av data i skyen
6. Kundestøtte

Antivirusabonnementet inkluderer et månedlig abonnement på antivirusprogramvare med DdD Retails underleverandør. Antivirusabonnementet er underlagt DdD Retails underleverandørs vilkår, som gjelder til enhver tid. Se gjeldende vilkår og betingelser til underleverandøren her: http://www.norman.com/dk/Slutbrugeraftale.

Avtalen er gyldig i minimum 24 måneder og fornyes automatisk 1. januar hvert år. Hver part kan si opp avtalen ved skriftlig varsel minst 3 (tre) måneder i forveien. Skriftlig varsel om oppsigelse kan sendes til [email protected] eller med post til DdD Retail A/S, Theilgaards Allé 2, DK-4600 Køge, Danmark.

Andre løpende abonnementstjenester vises i tilbudet; gjeldende vilkår for oppsigelse, priser og betaling er angitt i punkt 5 og 9.

6. KUNDESTØTTE

DdD Retail gir teknisk støtte for levert programvare via et støttetelefonnummer. Støtten inkluderer hjelp med problemer med POS-programvaren, betalingsterminalfeil osv.

Åpningstider, dager stengt og kontaktinformasjon for støtten er alltid tilgjengelig på DdD Retails hjemmeside.

7. LEVERING OG LEVERINGSTID

Levering vil skje etter skjønn av DdD Retail Ex Works (INCOTERMS 2010), med mindre annet er skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet. Hvis kundens omstendigheter forhindrer at levering kan skje, blir varene plassert i DdD Retails lager på kundens regning og risiko. DdD Retail har rett til å kreve lageravgifter og å innhente eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med uoppfylt levering som er forårsaket av kundens omstendigheter. I alle tilfeller har DdD Retail rett til å belaste kunden et gebyr på DKK 2000,00 + transportutgifter, selv om de faktiske kostnadene for utsatt levering er lavere.

Enhver leveringstid anslått av DdD Retail er et beste estimat og er ikke bindende for DdD Retail, med mindre avtalen uttrykkelig presiserer at leveringstiden for tjenesten eller deler av den er fast.

8. KRAV TIL KUNDEN

Kunden er ansvarlig for å eie en internettforbindelse som er tilstrekkelig for tjenestene som utføres. I tillegg er kunden ansvarlig for å sikre at det fysiske miljøet der tjenestene skal plasseres, er klart til å motta tjenestene på leveringstidspunktet. Dette inkluderer tilstrekkelig med strømforsyning osv.

9. PRISER OG BETALING

Kjøpssummen skal betales ved levering med endelig forfall 8 (åtte) dager etter levering. Når kunden bestiller, godtar vedkommende å betale et forskudd på 20 % (tyve prosent) av totalbeløpet for bestillingen før tjenesten leveres.

Ved forsinket betaling skal kunden betale en rente på 1,5 % (en og en halv prosent) av det utestående beløpet fra endelig forfallsdato og til beløpet er kreditert til DdD Retails konto i DdD Retails finansinstitusjon.

Kunden skal ikke utligne krav som gjelder andre juridiske anliggender mot kjøpssummen, og kunden skal heller ikke utøve tilbakeholdsrett eller nekte å betale på grunn av forsinkelse, klager eller motkrav knyttet til den aktuelle leveringen.

DdD Retail forbeholder seg retten til å justere de gjeldende prisene årlig i henhold til økninger i nettoprisindeksen.

10. EIERSKAP

DdD Retail beholder eierskapet til alle tjenester til kjøpssummen pluss eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11. MISLIGHOLD AV KUNDEN

DdD Retail forbeholder seg retten til å koble fra kundens tilgang til den skybaserte løsningen og/eller installert POS-programvare hvis kunden bryter betalingsforpliktelsene sine. Videre forbeholder DdD Retail seg retten til å stanse eventuelle ytterligere leveringer av avtalte tjenester så lenge kunden er i strid med sine betalingsforpliktelser, inkludert mangel på betaling av eventuelle påløpende renter.

12. KLAGER OG MANGLER

Kunden skal sjekke tjenesten for potensielle defekter umiddelbart og ikke senere enn 8 (åtte) dager etter mottak av en levering. Hvis kunden finner feil, skal vedkommende øyeblikkelig sende en skriftlig klage til DdD Retail, som beskriver de aktuelle defektene. Hvis kunden unnlater å sende inn klagen innen rimelig tid, vil kunden miste rettigheten til å sende inn et krav for defektene.

Krav ved defekter, uansett art, må sendes inn innen 12 (tolv) måneder etter leveringstidspunktet. Hvis dette ikke gjøres, vil kunden miste muligheten til å sende inn et senere krav for defekten. DdD Retails ansvar for defekter er alltid, og under alle omstendigheter, begrenset til et av følgende etter DdD Retails skjønn: levering av erstatning, kompensasjon eller melding om et proporsjonalt prisavslag fastsatt av DdD Retail. Kunden skal ikke sende inn noe annet krav for mangelfull ytelse.

13. PRODUKTANSVAR

Når det gjelder produktansvar, er DdD Retail ansvarlig i henhold til reglene i den danske produktansvarsloven, der unntak ikke kan gis etter avtale. DdD Retail påtar seg ikke noe ansvar for eventuell skade på produkter på noe annet grunnlag. Beløpet på produktansvaret skal ikke overskride dekningen av DdD Retails produktansvarsforsikring.

Kunden skal varsle DdD Retail skriftlig uten ugrunnet forsinkelse hvis kunden oppdager at skade er forårsaket av det kjøpte produktet, at en tredjepart har påstått at en slik skade har oppstått, eller at det er en risiko for at slik skade kan skje.

I den grad DdD Retail holdes ansvarlig overfor en tredjepart, skal kunden holde DdD Retail skadesløs inntil grensen for DdD Retails ansvar i henhold til punkt 13 her.

14. PERSONOPPLYSNINGER

DdD Retails datalagring leveres av en skytjenesteleverandør som er valgt av DdD Retail. All informasjon knyttet til kundens aktiviteter som behandles gjennom de leverte tjenestene, blir lagret i en skybasert løsning som skytjenesteleverandøren tilbyr. I den grad de lagrede dataene inneholder personopplysninger, skal DdD Retail overholde reglene i den danske loven om behandling av personopplysninger. Dette inkluderer tilstrekkelig sikring for å forhindre utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller forringelse av personopplysninger og for å forhindre at slike personopplysninger blir avslørt til uvedkommende, blir misbrukt eller på annen måte behandlet i strid med dansk lov om behandling av personopplysninger.

Kunden skal overholde den danske loven om behandling av personopplysninger i den grad denne loven gjelder kunden.

15. BEGRENSET ANSVAR

Uavhengig av grunnlaget for et krav og uavhengig av graden av uaktsomhet skal DdD Retail ikke holdes ansvarlig for noe indirekte tap, som tap av data eller utgifter som resultat av gjenoppretting av tapte data, tap av goodwill, korrupsjon av meldinger, tap av forventede besparelser og lignende tap. DdD Retails ansvar for tap eller skade skal være forholdsmessig begrenset til 100 % (ett hundre prosent) av beløpet som kunden betalte for tjenesten (eller mangel på sådan), som kravet er basert på.

16. SPESIELLE VILKÅR FOR PROGRAMVARE

16.1 Spesielle lisensbetingelser
Eventuelle lisensvilkår som regulerer den leverte programvaren skal gjelde fremfor punkt 16 her. Dette gjelder enten lisensvilkårene stammer fra en tredjepart eller er fastsatt av DdD Retail.

16.2 Rett til bruk
Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset rett til å bruke det avtalte antallet enheter og/eller det avtalte antallet lisenser for den leverte programvaren med eventuelle tilleggsmoduler og skriftlig dokumentasjon. Kunden er kun berettiget til å få den leverte programvaren installert på maskinen(e) lisensen var utstedt for.

16.3 Kopiering av programvare
Kunden har ikke rett til å kopiere programvaren eller deler av den, unntatt kopiering som kan være nødvendig for installasjonen. Imidlertid har kunden rett til å lage sikkerhetskopier av den leverte programvaren for sikkerhets- eller arkiveringsformål hvis dette er nødvendig for å kunne bruke varen. Kopier laget for sikkerhets- eller arkiveringsformål er også underlagt disse lisensvilkårene.

16.4 Endringer og modifikasjoner
Kunden har ikke rett til å endre programvaren. Dette inkluderer å ikke ha rett til å foreta eller få foretatt noen omvendt utvikling eller dekompilering av programvaren utover det som kan være tillatt i henhold til en eventuell ufravikelig lov som kan gjelde for denne kontrakten. Hvis kunden eller en tredjepart griper inn i eller endrer programvaren, skal DdD Retails forpliktelser angående disse vilkårene gjøres ugyldig uten forvarsel, og DdD Retail vil ikke påta seg ansvar for konsekvensene av slik inngripen eller endringer. DdD Retails rettsmidler for kontraktsbrudd skal forbli uendret og ha full kraft og virkning.

16.5 Overføring
Kunden har ikke rett til å selge, lease, låne bort eller tillate bruk av eller på annen måte overføre eller overdra bruksretten av programvaren til en tredjepart. Programvaren skal ikke brukes i forbindelse med facility management, utkontraktering, verting eller lignende tjenester med mindre de er særskilt avtalt med DdD Retail.

16.6 Immaterielle rettigheter
DdD Retail har opphavsretten og alle andre rettigheter til den leverte programvaren eller har rett til å viderelisensiere denne programvaren på vegne av en tredjepart. Kunden skal respektere DdD Retails rettigheter / tredjeparts rettigheter, og kunden er ansvarlig for manglende overholdelse av disse rettighetene, inkludert uautorisert overføring av programvaren til en tredjepart.

Kunden har ikke rett til å bryte eller endre noen sikkerhetskoder. Kunden har heller ikke rett til å endre eller fjerne erklæringer i programvaren, eller på mediet som programvaren er levert på, som er knyttet til eierskap, varemerker osv.

Kunden skal sikre at programvaren holdes utilgjengelig for tredjeparter, og at den ikke kommer i besittelse av en tredjepart.

16.7 Kompensasjon for opprinnelige programvaredefekter
Kunden skal inspisere og teste programvaren umiddelbart etter levering. Hvis mediet ikke er lesbart, skal DdD Retail levere et nytt eksemplar av programvaren innen 30 dager fra levering av programvaren.

Som med all annen programvare kan programvaren inneholde ineffektive funksjoner eller mindre feil. Slike mindre feil og ineffektive funksjoner gir ikke kunden rett til kompensasjon eller andre rettsmidler for kontraktsbrudd. DdD Retail vil gjøre et forsøk på å rette alle feil og ineffektive funksjoner i senere versjoner av programvaren.

Hvis kunden legger frem skriftlig dokumentasjon på en opprinnelig programvaredefekt som påvirker den generelle funksjonen av programvaren eller forhindrer programvaren i å fungere, skal DdD Retail etter eget valg enten levere en ny versjon av programvaren gratis og uten defekten, eller korrigere defekten gratis, eller si opp avtalen delvis eller fullstendig mot returnering av alle versjoner og kopier som kunden måtte ha av programvaren, brukerhåndbøker, relatert dokumentasjon osv. Korrigering av defekten skal være lik instruksjoner for forretningsprosedyrer eller bruksmetoder («midlertidige løsninger»), der defekten ikke har en stor innvirkning på kundens bruk av programvaren. Kunden er avskåret fra å fremsette ytterligere krav eller krav om defekt ytelse mot DdD Retail.

Programvaren er lisensiert som den er, uten garantier eller forpliktelser om utbedring eller kontraktsbrudd, annet enn det ovennevnte. Derfor gir DdD Retail ingen garanti for at driften og bruken av programvaren vil skje uten avbrudd eller feil. DdD Retail garanterer heller ikke at alle programvarefeil kan eller vil bli korrigert.

I den grad det ovennevnte ikke utelukker reglene i punkt 12 angående defekter, skal reglene i punkt 12 også gjelde defekter i den lisensierte programvaren.

16.8 Brudd på tredjeparts rettigheter
Ethvert brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter forårsaket av kundens bruk av programvaren skal være DdD Retails ansvar. Kunden skal umiddelbart varsle DdD Retail om eventuelle krav reist mot kunden som hevder at et slikt brudd har skjedd. DdD Retail, eller tredjeparten som lisensierte programvaren til DdD Retail, vil deretter overta saken og alle kostnader knyttet til denne, og DdD Retail vil ha ugjenkallelig fullmakt til å forfølge søksmål eller komme til enighet om de påståtte bruddene.

Hvis en domstol avgir kjennelse om den aktuelle tredjepartens påstand, har DdD Retail rett til etter eget valg å enten innhente kundens rett til å fortsette å bruke programvaren, avbryte overtredelsen ved å endre eller erstatte programvaren med en annen programvare som i alt vesentlig har samme funksjoner som den aktuelle programvaren, eller øyeblikkelig si opp avtalen mot å betale tilbake avgiften kunden betalte. I slike tilfeller kan ikke kunden sende inn ytterligere krav mot DdD Retail.

17. FORCE MAJEURE

DdD Retail har ingen forpliktelser overfor kunden hvis følgende omstendigheter oppstår etter at avtalen er inngått og forhindrer oppfyllelsen av avtalen: krig og mobilisering, opptøyer og uro, terrorhandlinger, naturkatastrofer, streiker og arbeidsutestengninger, knapphet på produkter, defekter i eller forsinkelser i leveringer fra underleverandører, import- og eksportrestriksjoner, død, sykdom, avgang av nøkkelpersoner, virus eller andre forhold utenfor DdD Retails kontroll. I slike tilfeller vil DdD Retail ha retten til å utsette levering til hindringen av ytelsen har opphørt, eller å annullere avtalen helt eller delvis uten ansvar.

18. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Enhver tvist mellom DdD Retail og kunden skal løses i henhold til dansk lov. Dette lovvalget skal imidlertid ikke gjelde privat internasjonal lov under dansk lov. På DdD Retails valg vil tvisten løses under jurisdiksjonen til København tingrett. Til tross for det ovennevnte kan DdD Retail likevel alltid velge å saksøke kunden i kundens egen jurisdiksjon.


Chat med oss x